KiŞiSEL VERiLERiN KORUNMASI KANUNU GEREĞiNCE BAŞVURU FORMU   

  

I.GENEL AÇIKLAMALAR   

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri  sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel  verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası  uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak  veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza  iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede      

 “yazılı”  olarak  Şirketimize  yapılacak  başvuruların,  aşağıdaki  formatta  iadeli  taahhütlü  mektupla gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Usulü

Başvurunun Yapılacağı Yer

Başvuru

Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Başvuruya Eklenecek Diğer Bilgiler

İadeli Taahhütlü Mektup

Lamir Turizm Org. ve 

Dan. Hiz. Ltd. Şti. 

Adres: Inönü Mah.  Cumhuriyet Cad. 

No:81/2 Şişli-İSTANBUL  Yazılacaktır. 

 

Tel: +90 212 230 86 06

Faks: +90 212 230 56 06 

 

Zarfın üzerine  

 

“Kişisel Verilerin  

Korunması Kanunu    Yazılacaktır.”

 

 

* Başvuru usulü, Kanunun 13’üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanalı olarak  belirlenmiştir. Eğer Kurul, başkaca usuller de belirler ise bunlar İSTANBUL LAMİR HOLIDAYS TURİZM tarafından  yine sizlere duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13’ üncü maddesinin  2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa  sürede ve en geç otuz gün içinde” cevaplanacaktır. Cevaplar, Kurul’un belirlediği usule göre sizlere  iletilecektir. Talebinizin eksiksiz karşılanabilmesi için formda istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz  

ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

  

 

  1. GEREKLI BILGI VE BELGELER

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun:

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası: Şirketimizle olan ilişkiniz:

Müşteri:                                                     İş Ortağı:                                             Ziyaretçi:                                                  Diğer:

 

 

Adres:

Cep Telefonu:

E-Posta:

 

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi?  

 

 

 

 

 

 

III.BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

 

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

 

Talep Konusu

Yasal Dayanak 

Talebiniz

Şirketinizin hakkımda kişisel veri  işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 11/1 (a)

 

Şirket, kişisel verilerimi işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 11/1 (b)

 

Kişisel verilerim işlenmişse bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 11/1 (c)

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 11/1 (ç)

 

Kişisel verilerimin eksi veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 11/1 (d)

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve çerçevede kişisel verilerimle ilgili şunların yapılmasını istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 11/1 (e)

A. Silinmesini / B. Anonim hale getirilmesini istiyorum

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No5) aktarıldığı üçüncü kişiler

nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 11/1 (f)

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum  (Talep No6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;***

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 11/1 (f)

A. Silinmesini / B. Anonim hale getirilmesini istiyorum

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 

Mad 11/1 (g)

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.****

Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 

Mad 11/1 (h)

 

 

 

*** Ek açıklamalarınızı yapınız

. ****Zararınızı ortaya koyan bilgi belge ve kanıtları sunun.

 

 IV.BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.  Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak LAMİR HOLİDAYS tarafından işlenmesine izin veriyorum. 

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.

 Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim. 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı : 

Başvuru Tarihi : 

İmza :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. LAMİR HOLİDAYS başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir.